ALGEMENE VOORWAARDEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN RWPRODUCTIONS 2021

[Typfouten voorbehouden]

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens RWPRODUCTIONS. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

1. Offerte​ 

   1.1. Op verzoek van de klant kan er een offerte worden samengesteld. De      opdracht zal hier goed omschreven worden. Ook word er vastgelegd wanneer, hoe en met wie de opdracht wordt uitgevoerd. Offertes zijn ten alle tijden vrijblijvend en zijn een maand geldig.

   1.2. Bij akkoord van de offerte dient de klant zwart op wit het akkoord door te geven aan RWPRODUCTIONS. Alleen dan is de offerte geldig en kan de opdracht voldaan worden.

   1.3. Wanneer in de offerte andere voorwaarden worden vastgesteld dan in deze algemene voorwaarden dan gelden de voorwaarden zoals in de offerte beschreven. 

2. Reis/Parkeerkosten

   2.1. De vergoeding voor reizen bedraagt €0,31,- per gereden kilometer. De totale kilometers kunnen enkel achteraf worden gezien.

   2.2. Parkeerkosten zullen ten alle tijden voor de klant zijn. Tenzij anders beschreven in de offerte.

3. Meerwerk

   3.1. Wanneer een opdracht zodanig verandert dat het in de offerte beschreven arbeid overstijgt dan is er sprake van meerwerk. Hiervoor kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht. Dit zal altijd van te voren worden besproken met de opdrachtgever.

4. Muziek/Muziekrechten 

   4.1. In de meeste gevallen kiezen wij muziek uit voor de desbetreffende video. Deze muziek word vaak nog door een watermerk beschermd. Wanneer de klant akkoord geeft voor de video/muziek wordt de muziek afgekocht en verandert in de video. Muziek toch anders na akkoord? Dan worden er extra kosten in rekening gebracht.

   4.2. In de overige gevallen kan het zijn dat wij de klant een keuze geven voor muziek. Na het kiezen word de muziek gelijk afgekocht. Muziek toch anders na het kiezen? Dan worden er extra kosten in rekening gebracht.

5. Prijzen

   5.1. Alle prijzen die RWPRODUCTIONS hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis – verzend of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.

   5.2. Alle prijzen die RWPRODUCTIONS hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan RWPRODUCTIONS ten alle tijden wijzigen.

   5.3. De prijs word berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van RWPRODUCTIONS, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

   5.4. Indien partijen voor een dienstverlening door RWPRODUCTIONS een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

   5.5. RWPRODUCTIONS heeft het recht zijn prijzen jaarlijks aan te passen. Voorafgaand aan de ingang ervan zal RWPRODUCTIONS prijsaanpassingen meedelen aan de klant. De consument heeft het recht de overeenkomst met RWPRODUCTIONS op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 

6. Betaling 

   6.1. In de meeste gevallen sturen wij een factuur na oplevering van de opdracht. In sommige gevallen vragen wij u 30% voor de eerste draaidag te betalen. Dit verschilt per opdracht en wordt altijd duidelijk verwoord in de offerte.

   6.2. De standaard betalingstermijn die wij hanteren is 14 dagen na ontvangst van de factuur. Worden deze 14 dagen overschreden dan ontvangt u een eerste herinnering, hier zitten geen extra kosten aan verbonden. 7 dagen na de eerste herinnering volgt de tweede herinnering. Hier zitten wel kosten aan verbonden, deze zijn: €30,00 administratie kosten en wettelijke verplichte rente. Een week na de tweede herinnering volgt de derde en laatste herinnering. Hier komen incasso kosten en wettelijk verplichte rente bij. De Incasso word uitgevoerd door een incassobureau.

 

7. Montage

Voor de montage hanteren wij meerdere correctierondes.

   7.1. In de eerste correctieronde krijgt de klant een versie die zoveel mogelijk volgens het (eventuele) script is gemaakt. Deze versie is niet in detail afgemaakt, de kleurcorrectie, eventuele effecten en audiomixage worden later nog gedaan. De klant krijgt deze versie opgestuurd en geeft feedback over de inhoudelijke keuzes.

   7.2. In de tweede correctieronde krijgt de klant de versie die is aangepast op de eerste feedback en is de video in detail afgewerkt. De klant kan nu weer feedback geven over de details en eventuele inhoudelijke keuzes die eerst overzien waren. Deze feedback wordt verwerkt en de klant krijgt dan de final versie van de video.

   7.3. Mocht het voorkomen dat er meer correctierondes nodig zijn, dan rekenen wij €25,00 per 30 minuten dat wij bezig zijn.

 

8. Copyright

   8.1. De copyright (het recht om kopieën te maken) blijft ten alle tijden van RWPRODUCTIONS. Tenzij anders overeengekomen.

   8.2. De copyright is wel verhandelbaar. Opdrachtgevers kunnen her recht kopen om zelf onbeperkt kopieën te maken. In geval van schending van het copyright is RWPRODUCTIONS niet verantwoordelijk voor eventuele claims van derden.

 

9. Intellectueel eigendom, camera materiaal en auteursrecht

   9.1. Alle documenten, templates, formulieren, camera instellingen en designs van RWPRODUCTIONS worden niet beschikbaar gezet.

   9.2. Alles door RWPRODUCTIONS geproduceerd valt onder het auteursrecht en zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor gebruik van deze materialen dient toestemming worden verleend door de auteur.

   9.3. Tegen een eenmalige vergoeding kan beeldmateriaal veilig worden bewaard door RWPRODUCTIONS. Wij zijn ten alle tijden niet aansprakelijk voor verlies van materiaal door technisch toedoen.

   9.4. Als er geen afspraken worden gemaakt over de opslag dan mag RWPRODUCTIONS naar eigen inzicht het materiaal bewaren of vernietigen.

 

10. Eigendomsvoorbehoud

   10.1. De opdrachtgever is pas eigenaar wanneer de betaling is voldaan. ‘eigenaar’ wil niet zeggen dat het auteursrecht en copyright bij de opdrachtgever liggen. Zie 7.1 en 7.2 voor copyright.

   10.2. De opdrachtgever is alleen eigenaar van het product of dienst die wij geleverd hebben.

   10.3. RWPRODUCTIONS houd altijd het recht om video’s of foto’s te plaatsen op social media of hun website.

 

11. Aanlevering

   11.1. De film(s) worden aangeleverd op hoge kwaliteit via een WeTransfer linkje in de mail. Als de klant de film(s) op DVD, USB of een andere manier aangeleverd wilt hebben dan zitten hier meerkosten aan verbonden.

 

12. Uren

   12.1. Onze tarieven berekenen wij altijd per uur, zo betaald u nooit teveel voor het product.

 

13. Aansprakelijkheid RWPRODUCTIONS

   13.1. RWPRUDUCTIONS is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

   13.2.  Indien RWPRODUCTIONS aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

   13.3. RWPRUDUCTIONS is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

   13.4. Indien RWPRODUCTIONS aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij een gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking op heeft.

 

14. Overmacht

   14.1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van RWPRODUCTIONS in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan RWPRODUCTIONS kan worden toegerekend in een van de wil van RWPRODUCTIONS onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van RWPRODUCTIONS kan worden verlangd.

   14.2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen etc.) wanpresentaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte storm, elektriciteit, internet, computer en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

   14.3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor RWPRODUCTIONS 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat RWPRODUCTIONS er weer aan kan voldoen.

   14.4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

   14.5. RWPRODUCTIONS is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.